Archiwum 2008 rok
* * *

Nowy Rok 2009

Do Nowego Roku pozostało jeszcze:|2009 rok mamy już od:

Zgody, przyjaźni i miłości
zdrowia i dostatku wszelkiego
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
w nadchodzącym Nowym 2oo9 Roku życzy:

Sołtys Starogrodu i Rada Sołecka

Mijający rok 2008 był dla naszej, ukochanej "Małej Ojczyzny" pomyślny,
dla nas pracowity ale też obfitujący w doniosłe i ważne wydarzenia,
dobry to moment, żeby raz jeszcze wszystkim "społecznikom" serdecznie podziękować i życzyć sobie dalszej, zgodnej i dobrej współpracy dla ubogacenia naszego miejsca na ziemi.
Żegnamy rok 2008 słowami piosenki Czerwonych Gitar "Mija rok":

Sołtys Starogrodu i Rada Sołecka

"Mija rok"

Tyle darów rok nam przyniósł:
Pszczołom łąki kwiatów pełne,
Ludziom dał łany zbóż,
Zbożom dał pełen kłos,

Przykrył pola płachtą śniegu,
Aby zimą odpoczęły.
Myślisz ty, myślę ja,
Co nam rok miniony dał.

To był rok, dobry rok.
Z żalem dziś żegnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok.

Mija dla nas dniem szczęśliwym,
W którym znów jesteśmy razem.
Nieraz nam smutek niósł,
Nieraz nam radość niósł.

Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj,
Co następny rok przyniesie.
Czekam ja, czekasz ty ...
Północ już - zegar zaczął bić.

Mija rok, dobry rok.
Z żalem dziś żegnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok.

To był rok, dobry rok.
Z żalem dziś żegnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok.


K.I.
( wpisane:30.12.2008r.)


Boże Narodzenie 2008 Radosnych, spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
dla wszystkich życzy: Sołtys Starogrodu z całą Radą Sołecką

"Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy
Dzień, jeden dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo - ziemi, niebu - ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom
W niebie wiatry - płatkom śniegu

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, zwykły dzień. Dziś nam rok go składa w darze

Niebo - ziemi, niebu - ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie"

Seweryn Krajewski

I jeszcze prezencik dla Was...
... wyjątki z kroniki parafialnej Starogrodu - ks. Romana Lena, opisujące Boże Narodzenie z roku 1945

i z roku 1946


K.I.
( wpisane:20.12.2008r.)


Prośba o pomoc !

Wójt Gminy Chełmno za naszym pośrednictwem zwraca się z prośbą o zaangażowanie na rzecz pogorzelców : Państwa Marii i Krzysztofa Urbańskich z Podwieska. Czteroosobowa rodzina została bez dachu nad głową, zniszczeniu uległy meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Gmina utworzyła konto, na które można przekazywać pomoc finansową. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na pomoc w odbudowie mieszkania. Podaję numer konta:

Konto-Pomoc Rodzinie Poszkodowanej w wyniku pożaru K.M. Urbańscy, BS Brodnica 77948411632726075101440001
(wpisane:27.03.2008r.)


Odczyt wodomierzy

Odcztyt wodomierzy w dniach od 06.12.2008r. do 15.12.2008r.

K.I.
( wpisane:03.12.2008r.)


250 rocznica konsekracji Kościoła

Plakat informacyjny poniżej:
W ostatni weekend września Parafia-Starogród obchodziła wielkie uroczystości związane z 250 rocznicą konsekracji kościoła parafialnego pod wezwaniem św.Barbary w Starogrodzie.

Uroczystości uświetnione zostały między innymi:
- wizytacją Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego,
- koncertem Tomasza Kamińskiego
Odbyły się rónież:
- dożynki parafialne,
- festyn "Co ciekawego jest w naszej wsi".

Szczegółowe informacje o przebiegu uroczystości rocznicy konsekracji Kościoła w specjalnie utworzonej zakładce..
KRÓTKĄ FOTORELACJĘ Z PRZEBIEGU POWYŻSZYCH UROCZYSTOŚCI MOŻESZ ZOBACZYC JUŻ TERAZ W ZAKŁADCE " UROCZYSTOŚCI " .
Więcej zdjęc w naszej galerii.
K.I.
( wpisane: 04.10.2008r.)


Pomoc z tytułu suszy

Do 10 października br. rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę w 2008 r. mogą składać wnioski o pomoc społeczną. W dniu 30 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. 173, poz.1070).
Stosownie do przepisów tego rozporządzenia rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogą ubiegać się o pomoc społeczną, jeżeli:
1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie;
2) szkody spowodowane przez suszę lub huragan zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514, z późn. zm.),
3) szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pomocy z tytułu suszy będzie udzielana w wysokości 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo w wysokości 1000 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
Aby uzyskać powyższą pomoc rolnicy powinni złożyć do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno pok. 47, wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2008 r.
Wzory wniosków na stronie Urzędu Gminy.

K.I.
( wpisane: 04.10.2008r.)


Dofinansowanie kosztów nauki osób niepełnosprawnych

WÓJT GMINY CHEŁMNO
Informuje, iż gmina Chełmno przystąpiła do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1)posada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko – wiejskie, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. Mieszkańców.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa, może obejmować następujące koszty:
1) zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) Uwaga: w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych ( w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2 000 zł. W ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego- kwoty 3 000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę ( czesnego ) kwoty 4 000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego.

Formularze wniosków oraz informacje na temat w/w programu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie ul. Dworcowa 1 (pok. Nr 47)
tel. 0 56 686 15 40. Wnioski należy składać
od 1 września 2008 do 30 września 2008.

K.I.
( wpisane:08.08.2008r.)


STYPENDIUM SZKOLNE
na rok szkolny 2008/2009

Na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
• oraz Uchwały Nr xx/182/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Chełmno.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Chełmno

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie;
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii lub innych pomocy o charakterze edukacyjnym;
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;
• pomocy pieniężnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły i jeśli Wójt uzna, że stypendium nie może być zrealizowane w formie, o której mowa w punkcie 1 i 2;
w przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.
Pobierz: wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego zgodnie z zaleceniami MEN

Do wniosku należy dołączyć:

1) Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
2) Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3) Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
4) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.
5) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
6) Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).
7) Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień br.
Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm. oraz §1 pkt 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Gminy w Chełmnie, pok. Nr 33 (tel. 056/686-15-40 w. 41), również poniżej:
Pobierz wniosek

KOMPLETNE WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY W CHEŁMNIE POK. NR 33 W TERMINIE
OD 1 SIERPNIA DO 15 WRZEŚNIA
(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października)

K.I.
( wpisane:06.08.2008r.)


Odczyt wodomierzy

Odcztyt wodomierzy w dniach od 13.09.2008r. do 23.09.2008r.

K.I.
( wpisane:10.09.2008r.)


Wyjazd na targi "AGRO SHOW 2008"

Wzorem roku ubiegłego Urząd Gminy Chełmno organizuje wyjazd na targi
AGRO SHOW 2008 do Bednar k. Poznania w dniu:
21 września (niedziela).
Planowana godzina wyjazdu to 7.00 a powrotu to 15.00 (wyjazd z targów).

Koszt wyjazdu to 10 zł od osoby. Dzieci do lat 12 - 5 zł. Opłata zostanie przeznaczona na sfinansowanie ubezpieczenia oraz części kosztów transportu.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w dniach od 1 września do wyczerpania miejsc (planowany jest wyjazd autokaru 47 osobowego) u pana Marcina Pilarskiego w UG Chełmno, pokój 49. O szczegółach dotyczących wyjazdu zapisane osoby zostaną poinformowane telefonicznie na kilka dni przed wyjazdem.
Marcin Pilarski
Inspektor UG Chełmno
tel/fax 056 686 15 40
e-mail:mapil@interia.pl

 • www.gmina-chelmno.pl

  K.I.
  ( wpisane:22.08.2008r.)


 • h3>

  Dożynki Gminne 2008


  W sobotę 6 września w Wielkich i Małych Łunawach

  odbędą się tegoroczne Dożynki Gminne.
  Komitet Dożynkowy dokłada wszelkich starań by Dożynki były uroczyste, ale zarazem pełne atrakcji i dobrej rozrywki.
  Uroczystość rozpocznie się o godz.15.00 dziękczynną Mszą Świętą w kościele w Wielkich Łunawach, podczas której zostanie poświęcony chleb dożynkowy. Po mszy przejazd do szkoły w Małych Łunawach. Tam ok.godz.16.30 rozpocznie się druga część dożynek. Zainauguruje ją wystąpienie Wójta i zaproszonych gości. Z kolei wręczone zostaną odznaczenia i dyplomy oraz nagrody w konkursie "Piękna Zagroda 2008".
  W dalszej części zapraszamy na festyn, w którym m.in. udział weźmieZespół Tańca Ludowego POLESIE z Białórusi.
  Najmłodszym uczestnikom dożynek proponujemy zabawę w wesołym miasteczku. Będą m.in. karuzele, zjeżdżalnie, trampolina. Tradycyjnie darmowa loteria fantowa z pewnością podniesie trochę adrenaliny jej uczestnikom.
  Na szczególną uwagę zasługują konkursy i turnieje, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Rozstrzygnięcie konkursu Wieńców Dożynkowych ok.godz. 17.15 . Podczas festynu odbędzie się już trzynasty turnirj w przeciąganiu liny reprezentacji sołectw. Tradycyjnie będzie grochówka i pieczoczone kiełbaski. Wspaniały poczęstunek przygotowują także panie z KGW. ok. godz.19.30 losowanie nagród w loterii fantowej. Główna nagroda: odtwarzacz DVD.Miłośnikom tańca dedykujemy zabawę do późnych godzin nocnych.
  W imieniu Dożynkowego Komitetu Organizacyjnego i swoim własnym serdecznie Państwa zapraszam i życzę wspaniałej zabawy.

  Wojt Gminy Chełmno

  Program Dożynek poniżej i na plakatach:


  K.I.
  ( wpisane:19.08.2008r. uzupeł. 29.08.2008r.)


  Kredyty dla poszkodowanych przez suszę

  Urząd Gminy Chełmno informuje, że dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2008 roku istnieje możliwość uzyskania kredytów preferencyjnych na odnowienie produkcji rolniczej.
  Druki wniosków można odbierać w pokoju nr 41 Urzędu Gminy, w terminie:
  do 5 września 2008 roku
  ( w celu uzyskania opinii Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

  K.I.
  ( wpisane:28.08.2008r.)


  FESTIWAL SMAKU 2008

  Serdecznie zapraszamy do Gruczna na "Festiwal Smaku" w dniach
  23 (od godz.12.00) -24 (do godz. 16.00) sierpnia 2008r.


  W programie m.in.
  - sztuka pszczelarska i sprzedaż miodu
  - degustacje i sprzedaż produktów regionalnych
  - port muzyczny SMAK BLUESA
  - pokazy, konkursy i wiele, wiele innych atrakcji

  Nasze sołectwo reprezentować będą:
  Barbara i Henryk Krzywdzińscy - powidła starogrodzkie
  Markus Sulzbacher – wędzone ryby
  Piotr Górny II - nalewki
  Szegółowe informacje i program:

 • FESTIWAL SMAKU
  Zdjęcia w naszej galerii
  K.I.
  ( wpisane:19.08.2008r.)


 • Wycieczka nad morze

  Dnia 12.07.2008r (sobota) sołectwo Starogród organizuje wyjazd nad morze
  do Krynicy Morskiej. Prosimy wszystkich chętnych o zapisywanie się u pani Danuty Belskiej (w sklepie). Koszt 25,00 zł. Wyjazd autokaru o godz. 5.00 rano
  z parkingu przed Kościołem.

  K.I.
  ( wpisane:06.07.2008r.)


  UWAGA !
  Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

  W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Chełmno informuje się,
  że wnioski w/s określenia strat w uprawach rolnych należy składać do
  Urzędu Gminy Chełmno, pokój nr 45 w terminie do dnia27 czerwca 2008 r.
  Druki wniosków można odebrać Urzędzie Gminy w Chełmnie ,ul.Dworcowa 1, pokój 41.
  Wójt Gminy Chełmno

  K.I.
  ( wpisane:19.06.2008r.)


  PIĘKNA ZAGRODA

  Podobnie jak w roku ubiegłym Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Odział w Przysieku organizuje konkurs pod nazwą "PIĘKNA ZAGRODA". Zachęcamy do uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy Chełmno do dnia 8 lipca 2008 r.
  Szczegółowych informacji udziela podinsp. d/s kultury i sportu:
  Hubert Sierociński, p.48, tel 686-15-40 wew.45
  Druki zgłoszeń znajdują się u sołtysa.

  K.I.
  ( wpisane:19.06.2008r.)


  Zaproszenie do świętowania

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców Starogrodu i ludzi związanych lub zainteresowanych Starogrodem do udziału w obchodach Naszego Święta:

  K.I.
  ( wpisane:31.05.2008r.)


  Opłata za wodę

  Urząd Gminy Chełmno, pismo z dnia 14.05.2008r:

  Uprzejmie infomujemy, że dnia 24 kwietnia 2008 roku, na posiedzeniu sesji Rady Gminy Chełmno, podjęto uchwałę nr XIII/95/08 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej ceny wody.
  Od dnia 1 czerwca 2008 roku cena netto 1 m3 wody z wodociągu gminnego wynosić będzie 1,95 zł plus VAT 7% czyli 2,09 brutto.

  Podpisał: Wójt mgr inż. Krzysztof Wypij

  Załącznik:
  1. Uchwała Nr XIII/95/08 Rady Gminy Chełmno

  K.I.
  ( wpisane:26.05.2008r.)


  Apel myśliwych-nie wypalajmy trawy !

  Koło Łowieckie "Chełmińskie", które dzierżawi tereny m.in. obejmujące Starogród i okolice, od lat stara się ograniczyć ilość lisów. Regularne szczepienie poprzez zrzut z samolotów szczepionek, co prawda ograniczyło wystepowanie wścieklizny, ale spowodowało ogomny wzrost liczby lisów i jenotów, które dziesiatkują drobną zwierzynę a także nasze kurniki. Premiujemy tych mysliwych, którzy z niemałym wysiłkiem strzelają lisy. W tym roku na 57 człoków koła najwięcej lisów strzelił mieszkaniec Starogrodu, Kolega Eugeniusz Winter. Gratulujemy!!!
  Apel mysliwych! Wiosna niesie kolejne zagrożenia dla zwierzyny dziko zyjącej. Zaczyna sie okres rozrodu zajęcy, saren, ptaków. Nie niszczmy ich siedzib, bezmyślnie wypalając trawy. Zadbajmy też o to, aby nasze domowe zwierzęta, szczególnie psy i koty, nie biegały i nie niszczyły gniazd i młodych zwierzaków. Bardzo o to prosimy!!!
  Pozdrawiamy DARZBÓR
  Henryk Krzywdziński
  ( wpisane:14.04.2008r.)


  Podziękowanie i kilka uwag

  W tym punkcie chciałabym powiedzieć kilka słów do wszystkich, którzy to czytają. Nasza strona( ma dopiero kilka dni) ulega jeszcze zmianom. Przepraszam, dla odbiorcy może być to uciązliwe. Myślę, że ta"zakładka" już nie ulegnie zmianie i chciałabym, żeby starogrodzianie nigdy nie zapominali
  o zaglądaniu do niej. Postaram się zamieszczać na bieżąco wszyskie istotne informacje nas dotyczące. I właściwie powinna być to pierwsza pozycja w menu, ale doszłam do wniosku, że ponieważ "patrzy na nas świat" to nasze sprawy umieścimy trochę niżej po informacjach ogólnych ( a w ogóle to chyba łatwiej byłoby zaprojektować jakiś ogród niż taką stronę). Chciałabym jeszcze podziękować wszystkim za niezwykle aktywny udział w zbieraniu starych zdjęć, jestem nieustannie zadziwiona Waszą gotowością do działania. Dziekuję też wszystkim za każdą pomoc i za pozytywne opinie o stronie. Zachęcam do logowania się na naszym forum, tylko pierwsze LOGOWANIE NA FORUM jest trochę uciążliwe, ponieważ wymaga jeszcze rejestracji, każde następne, jeśli użyjecie opcji "zapamiętaj" odbywa się automatycznie.
  K.I.
  (wpisane:31.03.2008r.)


  Pielgrzymka na Jasną Górę

  Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w autokarze, którym będziemy pielgrzymowali na Jasną Górę w dniach 11-12 czerwiec 2008r. Zgłoszenia przyjmuje Ks.Proboszcz parafii Starogród do dnia 25 maja włącznie.
  Zapraszamy!!!
  K.I.
  ( wpisane:23.05.2008r.)


  Odczyt wodomierzy

  Odcztyt wodomierzy w dniach od 29.05.2008r. do 31.05.2008r.

  K.I.
  ( wpisane:28.05.2008r.)


  Nagła śmierć

  Ze smutkiem zawiadamiam, że w sobotę 10 maja zmarł nagle w wieku 59 lat
  Pan KRZYSZTOF RECKI.
  Msza w intencji zmarłego oraz uroczyści pogrzebowe odbędą się w Starogrodzie 13 maja [wtorek] o godzinie 14.00
  K.I.


  ( wpisane:11.05.2008r.)


  Zmarł najstarszy mieszkaniec Starogrodu

  Dnia 07.05.2008r. zmarł najstarszy mieszkaniec Starogrodu Pan Mieczysław Mazela urodzony w 1915 r.
  Msza Święta w intencji zmarłego oraz uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele parafialnym i cmentarzu w Starogrodzie
  dnia 10.05.2008r. (sobota) od godz.12.00
  K.I.


  ( wpisane:08.05.2008r.)


  Sprzątanie Góry Zamkowej

  Dnia 10.05.2008r. (sobota) od godz.15.00 planujemy sprzątanie Góry Zamkowej. Prosimy o aktywny udział i liczne przybycie z własnymi narzędziami, takimi jak: grabie, łopaty, siekierki itp. Miłym zakończeniem prac będzie odpoczynek (na pewno zasłużony) przy ognisku z kiełbaskami.
  Zapraszamy wszystkich w sobotę 10-go maja !
  Rada Sołecka


  ( wpisane:19.04.2008r.)


  Msza Św. w intencji Strażaków

  Dnia 04.05.2008r. (niedziela) o godz. 13.00 , w dniu Św. Floriana- Patrona Strażaków, w kościele parafialnym w Starogrodzie zostanie odprawiona msza św. w intencji członków OPS Starogród i ich rodzin.Warto się za nich modlić, wszak oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem! Do uczestnictwa we mszy świętej strażaków, ich rodziny i wszyskich mieszkańców Starogrodu zaprasza:
  Komendant OSP Starogród: Piotr Górny


  ( wpisane:19.04.2008r.)


  XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów - apel Wójta o ostrożność !

  Dnia 03.05.2008r. (sobota) w godz: 12.30-16.00 przez teren naszej miejscowości przejeżdżać będzie XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o puchar Prezydenta Grudziądza. Około godziny 13 odbędą się wyścigi młodzików, juniorek młodszych, żaków i młodziczek o Puchar Wójta Gminy Chełmno. Kolarze jechać będą na trasie: Chełmno- Chełmno przez Starogród Dolny, Kałdus (mała pętla). O godz. 15.00 rozpocznie się wyścig juniorów. W tym przypadku po przejechaniu malej pętli kolarze skręcą w Starogrodzie (pod górą) ostro w prawo, w kierunku Borówna i Kokocka. Zatem dnia 03.05.2008r.w godzinach: od 12.30 do 16.00 ruch na tej trasie bardzo się nasili.
  W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno apeluje do mieszkańców, aby tego dnia zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i zapewnić utrzymanie psów i innych zwierząt na terenie własnych posesji. Użytkowników wyżej wymienionej trasy prosi o bezwzględne stosowanie się do poleceń kierujących ruchem.
  Zachęcamy do bezpiecznego i rozważnego kibicowania.
  K. I.


  ( wpisane:18.04.2008r.)


  Szczepienie przeciw wściekliźnie !

  Dnia 21.04.2008r. (poniedziałek) w godz. 13.15-14.00 odbędzie się szczepienie psów przeciw wściekliżnie. Zapraszamy ! Punk weterynaryjny - Starogród Górny-przy sklepie.
  K.I.


  ( wpisane:14.04.2008r.)


  Odczyty wodomierzy

  1. Odcztyt wodomierzy w dniach od 27.03.2008r. do 01.04.2008r.