Statut Sołectwa Starogród

I. Postanowienia ogólne
§ 1


1.Sołectwo to wspólnota ludzi oraz jego terytorium, na którym ludzie ci zamieszkują.
2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały zasadach określonych w statucie gminy.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. );
2) Statutu Gminy Chełmno oraz
3) niniejszego statutu.


§ 2


Terenem działania sołectwa jest część wsi Starogród.


§ 3


1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów.


II. Zadania sołectwa
§ 4


Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy:
1) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
2) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.


§ 5


1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach:
1) wyboru sołtysa i rady sołeckiej;
2) mienia komunalnego powierzonemu sołectwu w zarząd powierniczy w sprawach
bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu na zasadach określonych statutem gminy;
3) przeznaczenia środków finansowych będących, w jego dyspozycji
4) czynów społecznych.
2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji;
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.
3. Sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości.


III. Zebranie wiejskie
§ 6


1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.


§ 7


1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa lub na wniosek pisemny:
1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu lub
2) wójta gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 4 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację, na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad.


§ 8


1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
2) uchwały zapadają jawnie większością głosów;
3) na wniosek co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowanie tajne przewidziane w ustawie.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 7 ust. 4.


§ 9


1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa;
2) wybór i odwołanie rady sołeckiej;
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz uchwalenie programów działania;
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej;
5) opiniowanie spraw określonych w § 5 ust. 2;
6) opiniowanie spraw własności;
7) podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazywanego w zarząd powierniczy;
8) wnioskowanie w sprawach:
a) dostosowanie godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb ludności;
b) zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
9) realizacja zadań określonych w § 4 niniejszego statutu, w szczególności poprzez:
a) inicjowanie czynów społecznych;
b) przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
c) przeprowadzanie akcji zmierzających do poprawy ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
d) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek;
e) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


§ 10


Zebranie wiejskie prowadzi sołtys z zastrzeżeniem § 18.


§ 11


1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.
2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebrania bezzwłocznie.


§ 12


W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie rady gminy i wójt gminy lub osoba przez niego upoważniona dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.


§ 13


1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzanie jego prawomocności;
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk;
4) zatwierdzony porządek obrad;
5) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowania zgłaszanych i uchwalanych wniosków;
6) podjęte uchwały na zebraniu;
7) podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Wójt gminy dostarcza formularz protokołu zebrania wiejskiego zgodny z wymogami ust. 1.


§ 14


1. Protokół powinien być w terminie do 7 dni po odbyciu zebrania przekazany do wójta gminy.
2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.


IV. Sołtys, rada sołecka
§ 15


1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2. Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


§ 16


1. Rada sołecka składa się z 5-7 osób.
2. W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys jako przewodniczący rady oraz członkowie.


§ 17


Wybory sołtysa i rady sołeckiej z zastrzeżeniem § 23 zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji.


§ 18


1. Zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. Wójt gminy lub upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcie zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 1 i § 8 stosuje się odpowiednio.
3. Wójt gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów statutu sołectwa.


§ 19


1. Kandydować w wyborach na sołtysa może osoba będąca stałym mieszkańcem sołectwa, posiadająca czynne i bierne prawo wyborcze w myśl ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin.
2. Do rady sołeckiej może kandydować osoba uprawniona do głosowania będąca stałym mieszkańcem sołectwa.
3. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
5. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
6. Jeżeli żaden z kandydatów na sołtysa nie otrzymał określonej w ust. 5 liczby ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.
7. W przypadku gdy zgłoszono tylko jednego kandydata na sołtysa wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat na sołtysa nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów 14 dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponownie wybory sołtysa.
8. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9. Wybór sołtysa następuje przed wyborem rady sołeckiej.


§ 20


1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i członkowie komisji.
3. Uprawnienie do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią rady gminy.
4. Przy wyborze sołtysa, za głosy ważne, uznaje się głosy oddane na kartach zgodnych z ust. 3, na których pozostawiono jedno nie skreślone nazwisko.
5. Przy wyborze członków rady sołeckiej, za głosy ważne uznaje się głosy oddane na kartach zgodnych z ust. 3, na których pozostawiono maksimum tyle nie skreślonych nazwisk z ilu członków ma składać się rada sołecka, z wyłączeniem przewodniczącego rady sołeckiej. 6. Za nieważne uznaje się karty do głosowania:
1) całkowicie przedarte;
2) inne niż ustalone w ust. 3.


§ 21


1. Do obowiązków i kompetencji sołtysa w szczególności należy:
1) organizowanie, koordynowanie i uczestniczenie w inicjatywach i przedsięwzięciach społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;
2) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
4) przewodniczenie radzie sołeckiej i współdziałanie z radą sołecką w realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
5) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;
6) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych;
7) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa;
8) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności interwencyjnej w tym zakresie;
9) stosowanie w ramach sołectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi wójta gminy;
10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;
11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz ich skutków.
12. W przypadku okresowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie czynności sołtysa obowiązki te wykonywać będzie członek rady sołeckiej przez nią wskazany.


§ 22


1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
1) przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;
2) sporządzanie na piśmie projektu rocznego planu finansowo – rzeczowego sołectwa i przedstawianie go na zebraniu wiejskim, na którym uchwalany jest roczny plan budżetu sołectwa;
3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim, na którym udzielane jest skwitowanie sołtysowi i radzie sołeckiej na podstawie § 30 niniejszego statutu;
4) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
5) podejmowanie uchwał rady w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały zebrania wiejskiego;
6) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;
7) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;
8) w ramach udzielonych uchwałą zebrania wiejskiego upoważnień w okresie między zebraniami wyraża opinię oraz może pełnić rolę stałego komitetu czynów społecznych;
9) opiniowanie wniosków mieszkańców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej i przedkładane wójtowi gminy do 30 stycznia roku budżetowego.
3. Z każdego posiedzenia rady sołeckiej sporządza się protokół wraz z podjętymi przez radę sołecką uchwałami, który powinien być w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia przekazany do wójta gminy.
4. Uchwały rada sołecka podejmuje zwykłą większością głosów.
5. Wzór protokołu i uchwały, o których mowa w ust. 3 określa wójt gminy.


§ 23


1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania również wójt gminy.
3. Uchwała o odwołanie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.
4. Zebranie odwołujące sołtysa przed upływem kadencji wymaga 1/5 uprawnionych mieszkańców do głosowania.


§ 24


1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej – rada gminy w terminie do 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 19 i § 20.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza sołtys informując o tym wójta gminy.


V. Postanowienia dotyczące mienia komunalnego i gospodarki finansowej sołectwa
§ 25


Zgodnie z art.51 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach budżetu gminy.


§ 26


1. Wszystkie przysługujące do 27.05.1990 roku mieszkańcom sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe, majątkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostają nie naruszone.
2. Uszczuplenie praw sołectwa przez radę gminy może nastąpić za zgodą zebrania wiejskiego.


§ 27


Rada gminy upoważnia organy sołectwa według ich kompetencji do:
1) oddania w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa – obiekty te zostaną określone odrębną uchwałą rady gminy;
2) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów;
3) dysponowanie przychodami sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności określonej w pkt 1-2.


§ 28


Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;
4) wpłaty z usług wykonywanych sołeckim sprzętem rolniczym;
5) saldo środków z roku ubiegłego.


§ 29


1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu środków finansowych na podstawie rocznego planu finansowo – rzeczowego uchwalonego do dnia 30 marca.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków finansowych sołectwa składa się na piśmie do sołtysa wsi do dnia 20 stycznia roku budżetowego.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansowo – rzeczowy przekazuje się wójtowi gminy.


§ 30


1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada sołtys i rada sołecka, działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez zebranie wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z postawieniem wniosku o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej.


§ 31


1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy i wójt gminy.
3. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
4. Wójt zobowiązany jest czuwać żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie oraz aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i statutem.


§ 32


1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględnić i realizować uchwały i opinie organów sołectwa udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji, są sprzeczne z prawem – powinien wstrzymać ich realizację, zawiadamiając jednocześnie radę gminy.
3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do rady gminy na postępowanie sprzeczne z ust.1 i ust. 2, gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.
4. Rada gminy badając sprzeciw:
1) uznaje jego zasadność lub
2) nie uwzględnia go.
5. Uchwała rady gminy ostatecznie rozstrzyga sprawę.


§ 33


Rada gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.


VII. Postanowienia końcowe
§ 34


Sołectwo dysponuje mieniem ruchomym zgodnie ze stanem ksiąg inwentarzowych sołectwa.


§ 35


1. Rada gminy przekazuje sołectwu Starogród lokal składający się z dwóch pomieszczeń i wc, znajdujących się w budynku w Starogrodzie Nr 51, położonym na działce nr 579, o łącznej powierzchni użytkowej 55,37 m2, będący własnością Gminy Chełmno.
2. Sposób prowadzenia działalności gospodarczo – finansowej reguluje porozumienie rady sołeckiej z wójtem.


§ 36


Do czasu wyboru nowych rad sołeckich działalność organów sołectwa odbywa się na dotychczasowych zasadach.


§ 37


W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu gminy i ustaw.


§ 38


Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy.